Igman - Since 1950

ENG BOS

NEWS

Igman d.d. Konjic - new equipment for the 7.62 mm production line by the end of 2021

Igman d.d. Konjic, the world champion in the production of small arms ammunition, has started with the installation of new equipment for the 7.62 mm production line worth 10.5 million euros, which will increase the capacity by approx. 50 million pieces of this caliber.

Production capacities are filled by the end of the 2021, and accordingly, Igman d.d. Konjic, the leader among the companies of the defence industry in BiH and the region, expects that 2021 will be another in a series of successful business years.

Contract implementation of equipment suplly for the 7.62 mm line worth 10.5 million euros was announced year beafore, according to Đahid Muratbegović General Manager of Igman d.d. Konjic.

Investment worth more than 20 million BAM

"For objective reasons - pandemic circumstances, obtaining permits, necessary testing etc, the procurement of this equipment could not have been realized earlier. But to the satisfaction of our customers and our own satisfaction, realization of the new plant installation has started. We plan to increase the capacity by approximately 50 million pieces of ammunition of 7.62 mm caliber with the installation of new equipment, ", said General Manager Đahid Muratbegović.

From its own funds Igman d.d. Konjic have invested more than 20 million BAM in the company during the last half of decades. Intention is to keep the same course with short-term and long-term business plans.

76 million BAM revenue in the first half of 2021

"In the first half of 2021 we had slightly higher revenues compared to 2020, our semi-annual financial reports shows, and they amount to approximately 76 million BAM. Also, in the first half of the year, expenditures were higher, primarily due to the growth of price of raw material on the market, so that the realized profit in the first six months is approx. 4.6 million BAM. It's realistic to expect that our income by the end of 2021 will be higher in a certain amount compared to 2020 ", claims General Manager Đahid Muratbegović.

COVID-19 pandemic is in the category of leading risks for 2021 business plan.

"We had the misfortune that our company was among the first in BiH to be affected by the Coronavirus, so we operated throughout 2020 in the specific conditions of the pandemic. During the 2020, up to 300 workers were absent from work, either due to contact with an infected person or they themselves were infected. Fortunately, in 2021, we do not have a large absence from work due to COVID. People's health is more important than the number of pieces produced, and that is the approach we will have while operating in the circumstances of a pandemic," General Manager Đahid Muratbegović emphasized.

New Igman's product Catlogue 2021

"The previously mentioned investments will improve our production capacities. Also we invest in the marketing sector. A new Igman's product Catalogue 2021 is available to our customers. We are present at international military industry fairs too. We emphasize that in 2021 Igman d.d. Konjic has successfully completed a new audit of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018. After we completed the activities related to the registration of the trademark in the register of the Institute for Intellectual Property of BiH, we launched the international procedure for trademark protection, and by the end of 2021 we expect the registration will be completed in a number of countries. Also it is important to mention the implementation of one of the company strategic activities, and that is to increase the number of contracts on the commercial market, " said General Manager Đahid Muratbegović.

Business strategy is based on investments, development, production and distribution of quality products

"Numerous factors are important for our success, among other things, the long tradition of producing ammunition of a wide range and unquestionable quality. Our Quality Policy defines the principle of constant modernization of resources, with one of the goals - improving technology and work organization. Such business principle has been recognized at the defence industry market. The task of the management and all employees is to keep the reached level and develop by building an even stronger brand, which will be on the enviable list of 100 largest companies in BiH and the region for a long time to come“, said General Manager Đahid Muratbegović.

 

Poslovne novine/Igman

smrtovnicevijesti

Igman 3(4).jpg

NOVOSTI


Igman d.d. Konjic- nova oprema za liniju 7,62 mm do kraja 2021.

Igman d.d. Konjic, svjetski šampion u proizvodnji malokalibarske municije, započeo je sa uvođenjem nove opreme za liniju 7.62 mm vrijedne 10,5 miliona eura, čime će povećati kapacitet za cca. 50 miliona komada municije ovog kalibra.

Proizvodni kapaciteti Igman d.d. Konjic, lidera među preduzećima namjenske industrije u BiH i regionu, popunjeni su do kraja tekuće godine, pa shodno tome u ovoj kompaniji očekuju da će 2021. za njih biti još jedna u nizu uspješnih poslovnih godina.

Prema riječima Đahida Muratbegovića, generalnog direktora Igman d.d. Konjic, još prošle godine najavili su realizaciju ugovora o nabavci opreme za liniju 7.62 mm vrijednu 10,5 miliona eura.

Investirali više od 20 miliona KM

„Iz objektivnih razloga, a to je poslovanje u okolnostima pandemije, pribavljanje dozvola, neophodna testiranja itd, nabavka ove opreme nije mogla biti ranije izvršena. Ali na zadovoljstvo naših kupaca i naše zadovoljstvo, možemo reći da je realizacija instalacije novog pogona krenula. Uvođenjem nove opreme planiramo povećanje kapaciteta za cca 50 miliona komada municije kalibra 7.62 mm“, naglasio je Muratbegović.

Kada je riječ o investicijama, u Igman d.d. uvijek ističu da su u posljednjih četiri-pet godina iz vlastitih sredstava investirali više od 20 miliona KM u kompaniju, te da kratkoročnim i dugoročnim planovima poslovanja namjeravaju zadržati isti kurs. Sve to ne bi bilo moguće, kako navodi dalje Muratbegović, bez postignutih izvrsnih poslovnih rezultata.

Prihod cca. 76 miliona KM u prvoj polovini 2021.

Naši polugodišnji finansijski izvještaji pokazuju da smo u prvoj polovini 2021. imali prihode nešto veće u odnosu na 2020. i oni iznose cca 76 miliona KM. Također, u prvih pola godine i rashodi su bili veći, prvenstveno zbog rasta cijena materijala na tržištu, tako da ostavrena dobit u prvih šest mjeseci iznosi cca. 4,6 miliona KM. Realno je očekivati da će naši prihodi do kraja 2021. u određenom iznosu biti veći u odnosu na 2020.“, tvrdi Muratbegović.

U planu poslovanja za 2021. godinu u Igman d.d. Konjic su pandemiju COVID-19 uvrstili u kategoriju vodećih rizika.

„Imali smo nesreću da je naš kolektiv među prvima u BiH bio pogođen koronavirusom, tako da smo cijelu 2020. godinu poslovali u specifičnim uslovima pandemije. U pojedinim periodima s posla je izostajalo i do 300 radnika, bilo zbog kontakta sa zaraženom osobom ili su i oni sami bili zaraženi. Na sreću, u 2021. godini nemamo velikog odsustva s posla zbog COVID-a. Zdravlje ljudi je važnije od broja proizvedenih komada, i to je pristup koji ćemo imati dok poslujemo u okolnostima pandemije“, naglasio je Muratbegović.

Odgovoran pristup i spremnost na vanredne situacije rezultirao je stabilnom poslovanju fabrike i ostvarenju zacrtanih planova proizvodnje u 2021. godini.

Novi „Igmanov“ katalog proizvoda

„Ranije spomenute investicije unaprijedit će naše proizvodne kapacitete. Paralelno ulažemo i u sektor marketinga. Našim kupcima dostupan je novi „Igmanov“ katalog proizvoda, a prisutni smo i na međunarodnim sajmovima vojne industrije... Ističemo da je u 2021. uspješno završena recertifikacija – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Nakon što smo završili aktivnosti oko upisa žiga u registar Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, pokrenuli smo međunarodnu proceduru za zaštitu žiga, i do kraja 2021. očekujemo da će u većem broju zemalja registracija biti završena. Kada je riječ o poslovnoj 2021. važno je spomenuti provođenje jedne od strateških aktivnosti kompanije, a to je povećanje broja ugovora na komercijalnom tržištu“, najavio je Muratbegović.

Pozitivni poslovni rezultati Igman d.d. dokaz su ispravnosti poslovne strategije temeljene na investicijama, razvoju, proizvodnji i distribuciji kvalitetnih proizvoda u skladu sa standardima koji se primjenjuju u namjenskoj industriji.

„Za naš uspjeh zaslužni su brojni faktori, između ostalog i duga tradicija proizvodnje municije širokog asortimana i neupitnog kvaliteta. Našom politikom kvaliteta definisano je načelo stalne modernizacije resursa, s jednim od ciljeva – unapređenje tehnologije i organizacije rada. Takav princip poslovanja prepoznat je na tržištu namjenske industrije. Zadaća menadžmenta i svih uposlenika je zadržati dosegnuti nivo i razvijati se gradeći još snažniji brend, koji će još dugo biti na zavidnoj listi „100 najvećih kompanija u BiH i regionu“, rekao je Muratbegović.

 

Poslovne novine/Igman

smrtovnicevijesti

Igman 3(4).jpg

03
NEWS

Defense industry company IGMAN Konjic signs two contracts worth 80 million KM in Saudi Arabia

read more
NOVOSTI

Svečano potpisivanje novih ugovora na „World Defense Show 2024“ sajmu vojne industrije u Saudijskoj Arabiji

pročitaj više